EQ 30/1k/12-8/km/rtg nat. – Bestellcode N0285-087"